banner top

Thông báo hoãn lịch họp Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam ngày 24/6/2021

Thường trực Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam xin thông báo:

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, do vậy tạm hoãn cuộc họp của Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 24/6/2021, tại Hà Nội.

Ban Thường trực sẽ thông báo lịch họp vào thời gian tới

Trân trọng cảm ơn!

Trưởng ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam

 Mai Văn Ninh

Các Tin liên quan