banner top

Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2024

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập” năm 2024.

Dự và chủ trì chương trình có ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2024Chương trình ghi nhận và biểu dương những thành công của các tổ chức, cá nhân trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập. Đề cao vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI) đã nêu “thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế... Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng luật pháp, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ Tổ quốc”.

Tiếp đó, đến Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết của nhiệm vụ “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh”. Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 - NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, hướng đến phát triển đội ngũ doanh nhân có chuẩn mực đạo đức, có văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.

Để kịp thời động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp góp phần hình thành bản sắc riêng cho văn hóa kinh doanh Việt Nam. Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa kinh doanh Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, hướng tới các thương hiệu mạnh có thể trở thành biểu tượng của quốc gia. Những thương hiệu đó đại diện cho những giá trị về sức sáng tạo, tính kỷ luật, sự tiên phong, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh.

Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2024Phát biểu khai mạc chương trình ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho biết: Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên hệ giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhiệm vụ, là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để doanh nghiệp củng cố, phát triển nội lực, tạo tiền đề và điểm tựa trong quá trình hội nhập.

Chương trình ghi nhận và biểu dương những thành công của các tổ chức, cá nhân trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập. Đề cao vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI) đã nêu “thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế... Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng luật pháp, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ Tổ quốc”.

Tiếp đó, đến Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết của nhiệm vụ “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh”. Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 - NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, hướng đến phát triển đội ngũ doanh nhân có chuẩn mực đạo đức, có văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.

Để kịp thời động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp góp phần hình thành bản sắc riêng cho văn hóa kinh doanh Việt Nam. Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa kinh doanh Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, hướng tới các thương hiệu mạnh có thể trở thành biểu tượng của quốc gia. Những thương hiệu đó đại diện cho những giá trị về sức sáng tạo, tính kỷ luật, sự tiên phong, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh.

Phát biểu khai mạc chương trình ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho biết: Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên hệ giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhiệm vụ, là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để doanh nghiệp củng cố, phát triển nội lực, tạo tiền đề và điểm tựa trong quá trình hội nhập.

Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2024

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn chú trọng nội dung Văn hóa doanh nghiệp trong những nhiệm kỳ gần đây. Ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, đề ra mục tiêu tổng quát: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước".

“Là một tổ chức nhân dân luôn phấn đấu đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo lý tưởng hòa bình cao quý và các tiêu chí tiến bộ của UNESCO, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình”, ông Trần Văn Mạnh nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Mạnh bày tỏ, bằng việc bảo trợ Diễn đàn, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, khuyến khích, vận động đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức, xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa thế giới, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2024Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng nhận danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2024.

Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH HẢI ĐĂNG - HAIDANG GROUP thành lập từ tháng 12 năm 2007, hướng đến những sản phẩm, dịch vụ cao cấp với mục tiêu mang đến cho Quý Khách hàng những trải nghiệm về chất lượng hoàn hảo và đẳng cấp khác biệt. Trải qua những nỗ lực và đổi mới không ngừng, đến nay, Tập đoàn Hải Đăng đã tạo dựng được hệ thống cơ sở vật chất quy mô lớn, sang trọng với đa dạng các loại hình kinh doanh gồm: Trung tâm hội nghị tiệc cưới; Nhà hàng ẩm thực; Bar Cà phê, Hầm rượu; Hầm bia; Trung tâm thể thao và chăm sóc sức khỏe; Trung tâm thương mại xuất nhập khẩu; Trung tâm du lịch quốc tế và nội địa; Phòng vé máy bay; Đầu tư bất động sản… hiện đã có mặt trên toàn quốc. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Hải Đăng được đào tạo bài bản, phong cách chuyên nghiệp đáp ứng những yêu cầu khắt khe của Khách hàng và thị trường hiện đại.

Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2024

Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp năm 2024Mai Chí Vũ

Các Tin liên quan

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

louis vuitton scarf replica replica chanel wallet borse false louis vuitton napoli hermes evelyne replica Replica chanel fake louis vuitton wallet chanel tasche fake replica Jordan 4 chanel sunglasses replica replica goyard juste un clou replica louis vuitton imitate kaufen taschen aus der türkei online kaufen cartier love ring replica louis vuitton backpack replica gucci backpack replica chanel wallet replica louis vuitton denim bag dupe high quality louis vuitton replicas canada Portafoglio louis vuitton imitazioni louis vuitton messenger replica fake louis vuitton belt louis vuitton turkei online fake dior saddle bag bracelet love Cartier replique chanel wallet replica cartier love bracelet replica louis vuitton bumbag replica imitazioni borse dior louis vuitton duffle bag replica gucci replica louis vuitton backpack replica Replica chanel backpack fake lv man bag Louis Vuitton Replica scarpe louis vuitton imitazioni chanel imitazioni louis vuitton sling bag replica chanel replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl replica gucci shoes fake louis vuitton wallet Louis Vuitton Taschen replica louis vuitton sling bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica Louis Vuitton wallet replica van cleef replica chanel backpack replica louis vuitton wallet replica louis vuitton messenger bag replica