banner top

Chuẩn y Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2024 - 2029

        QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2024 – 2029

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ MAI VIỆT NAM

- Căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng họ Mai Việt Nam.

- Căn cứ Tờ trình số 01/HĐHMHN ngày 12/03/2024 v/v báo cáo kết quả bầu cử Đại hội đại biểu họ Mai TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kì 2024 – 2029.

- Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng Hội đồng họ Mai Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kì 2024 – 2029 gồm 39 ông/bà:

1. Ông: Mai Quốc Bình

2. Ông: Mai Xuân Bình

3. Ông: Mai Trường Sơn

4. Ông: Mai Xuân Quang

5. Ông: Mai Đình Kiêm

6. Ông: Mai Minh Tuấn

7. Ông: Mai Bá Hùng

8. Bà: Mai Ngọc Hân

9. Ông: Mai Văn Thuận

10. Ông: Mai Thanh Bình

11. Ông: Mai Văn Phường

12. Bà: Mai Thị Hoan

13. Bà: Mai Hồng Quỳ

14. Ông: Mai Thanh Quang

15. Ông: Mai Công Minh

16. Ông: Mai Thành Vũ

17. Ông: Mai Xuân Văn

18. Ông: Mai Văn Lợi

19. Ông: Mai Xuân Đức

20. Bà: Mai Thu Huyền

21. Ông: Mai Trọng Tuyến

22. Ông: Mai Tấn Trinh

23. Ông: Mai Hồng Chính

24. Ông: Mai Hữu Thành

25. Ông: Mai Đức Thành

26. Ông: Mai Thanh Phong

27. Ông: Mai Đăng Hải

28. Ông: Mai Văn Thắng

29. Bà: Mai Phi

30. Ông: Mai Văn Hiền

31. Ông: Mai Phúc

32. Ông: Mai Thanh Trứ

33. Ông: Mai Ngọc Huy

34. Ông: Mai Xuân Thọ

35. Ông: Mai Tấn Hoàng Lâm

36. Bà: Mai Phương Thúy

37. Ông: Mai Quyền Linh

38. Ông: Mai Hà Thanh Hùng

39. Bà: Mai Phong Lan

Điều 2.  Chuẩn y:

- Ông: Mai Quốc Bình, giữ chức Chủ tịch Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2024 – 2029;

- Ông: Mai Xuân Bình, giữ chức phó Chủ tịch thường trực và các ông/bà: Mai Trường Sơn; Mai Xuân Quang; Mai Đình Kiêm; Mai Minh Tuấn; Mai Bá Hùng, giữ chức phó Chủ tịch Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2024 – 2029;

- Các ông/bà: Mai Ngọc Hân; Mai Văn Thuận; Mai Thanh Bình; Mai Văn Phường; Mai Thị Hoan, Mai Hồng Quỳ, giữ chức ủy viên thường trực Hội đồng họ Mai TP Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2024 – 2029.

Điều 3. Văn phòng Hội đồng họ Mai Việt Nam, các chi, dòng tộc thuộc họ Mai TP Hồ Chí Minh và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                          

- Thường trực HĐHMVN;

- BLL/HĐHM các tỉnh, TP;

- Như điều 3;

- Lưu VP Hội đồng.

 

 

T/M HỘI ĐỒNG HỌ MAI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 Mai Văn Ninh

 

Các Tin liên quan

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

louis vuitton scarf replica replica chanel wallet borse false louis vuitton napoli hermes evelyne replica Replica chanel fake louis vuitton wallet chanel tasche fake replica Jordan 4 chanel sunglasses replica replica goyard juste un clou replica louis vuitton imitate kaufen taschen aus der türkei online kaufen cartier love ring replica louis vuitton backpack replica gucci backpack replica chanel wallet replica louis vuitton denim bag dupe high quality louis vuitton replicas canada Portafoglio louis vuitton imitazioni louis vuitton messenger replica fake louis vuitton belt louis vuitton turkei online fake dior saddle bag bracelet love Cartier replique chanel wallet replica cartier love bracelet replica louis vuitton bumbag replica imitazioni borse dior louis vuitton duffle bag replica gucci replica louis vuitton backpack replica Replica chanel backpack fake lv man bag Louis Vuitton Replica scarpe louis vuitton imitazioni chanel imitazioni louis vuitton sling bag replica chanel replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl replica gucci shoes fake louis vuitton wallet Louis Vuitton Taschen replica louis vuitton sling bag replica LOUIS VUITTON sunglasses replica Louis Vuitton wallet replica van cleef replica chanel backpack replica louis vuitton wallet replica louis vuitton messenger bag replica