banner top

Ông Mai Văn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng Họ Mai tỉnh Hà Nam

Ngày 12 tháng 3 năm 2023, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đã diễn ra Đại hội họ Mai tỉnh Hà Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đến dự Đai hội có: Tung tướng Mai Hồng Bỉnh, Phó Chủ tịch họ Mai Việt Nam kiêm trưởng ban xây dựng kết nối dòng họ Mai; Phó Chủ tịch Ông Mai Hữu Tỉnh, Ông Mai Công Hòa, cùng đại diện Hội đồng họ Mai Việt Nam; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam; các đoàn đại biểu họ Mai các tỉnh Ninh Bình, tỉnh Nam Định, tỉnh Thái Bình và thủ đô Hà Nội. Cùng người có gốc họ Mai đang sinh sống, làm việc trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Hà Nam

Tại Đại hội chúng ta đã được nghe báo cáo dự thảo tổng kết hoạt động của Ban liên lạc lâm thời họ Mai tỉnh Hà Nam, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Mai tỉnh Hà Nam

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo chúc mừng của Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, Phó chủ tịch họ Mai Việt Nam kiêm trưởng ban xây dựng kết nối dòng họ.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và hoàn toàn tự nguyện, đồng thuận nhất trí thành lập Hội đồng họ Mai tỉnh Hà Nam; Đại hội đã tín nhiệm hiệp thương bầu 21 vào Hội đồng họ Mai tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

 Hội đồng họ Mai tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội đồng nhất trí bầu ông Mai Văn Tuấn, Ủy viên Hội đồng họ Mai Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng họ Mai tỉnh Hà Nam và các Phó Chủ ông Mai Quý Phiên; ông Mai Sơn Thông và ông Mai Hiển Quang.

Đại hội thống nhất cao là xây dựng họ Mai tỉnh Hà Nam thành dòng họ có hệ thống tổ chức thống nhất, vững mạnh “ Đoàn kết, tri thức, phát triển”. Phấn đấu đến hết năm 2023 xây dựng xong Hội đồng họ Mai cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Mai Anh

Các Tin liên quan