banner top

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Ngày 16/10/2021, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam đã họp Sơ kết hoạt động của Ban Liên lạc từ tháng 3 năm 2021 đến nay và bàn về công việc hoạt động của Ban từ nay đến cuối năm.

Hội nghị Ban Liên lạc họ Mai Việt Nam 9 tháng năm 2021, đã thành công tốt đẹp, Thường trực họ Mai đề nghị các thành viên đề cao tinh thần trách nhiệm cố gắng hơn nữa cho hoạt động họ Mai, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và kêu gọi các chi họ Mai và người họ Mai tin tưởng vào Ban Liên lạc thực hiện hiệu quả công việc của dòng họ Mai.

Phóng sự ảnh hội nghị:

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Phóng sự ảnh hội nghị sơ kết 9 tháng Ban liên Lạc Họ Mai Việt Nam

Ngọc Hiên

Các Tin liên quan