banner top

Thường trực Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam thông báo

Hiện nay, có nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng, mạo danh Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam liên lạc với các cá nhân, chi họ Mai, dòng họ Mai trên cả nước để bán sách và giới thiệu các dịch vụ khác.

Do vậy, Thường trực họ Mai Việt Nam xin thông báo với các cá nhân, chi họ Mai, dòng họ Mai, các doanh nhân, doanh nghiệp họ Mai. Hiện nay, Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam không giới thiệu cá nhân, hoặc thành viên trong Ban Liên Lạc liên hệ để bán sách và giới thiệu các dịch vụ khác.

Khi có cá nhân, tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa để giới thiệu mua sách hoặc các dịch vụ khác, xin vui lòng liên hệ, phản ánh với Thường trực họ Mai Việt Nam qua số điện thoại: 0988 087 888

Khi giới thiệu sách hoặc các chương trình của Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam sẽ thông báo chính thức trên trang website www.homaivietnam.com

Trân trọng cảm ơn!

Trương ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam

 Mai Văn Ninh

Các Tin liên quan